Stiftelsen Idébanken - nasjonalt senter for lokal bærekraft 
  -  
Idébank-Nytt - Nasjonalt senter - Nordiske treff - Publikasjoner
  -  
Nasjonalt senter

VEISKILLE.

Stiftelsen Idébanken står ved et veiskille. I 20 år har Idébanken vært en aktiv støttespiller for miljømyndigheter lokalt og nasjonalt i deres bestrebelser med å identifisere og iverksette ulike deler av de utfordringene som kravet om en bærekraftig utvikling setter oss overfor. Hele tiden med hovedvekt på erfaringsutveksling knyttet til "best practice" innen tiltaksresultater, metodebruk og målutvikling. Dette ble forsterket når vi i 2005 etter et møte med daværende miljøvernminister Hareide fikk økte driftsmidler for å utvikle det faglige grunnlaget for våre arbeidsformer, og ytterligere da våre støttefunksjoner overfor programmet Livskraftige kommuner ble skåret over samme lest. Det betyr at vi har både faglige og praktiske erfaringer å bygge på. Samtidig har vi bygget opp en betydelig kompetanse knyttet til FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling. Idébankens kompetanse vil derfor framover best kunne utvikles i et samspill mellom miljø og kunnskapsforvaltningen.

NASJONALE TILTAKSFASER
Arbeidet har i stor grad fulgt de nasjonale tiltaksfasene i perioden fra MIK-reformen via Lokal Agenda 21, programmet ”Foregangskommuner i LA21” og Livskraftige kommuner. Disse innsatsene har alle i ulik grad bidratt til kapasitet, kompetanse, forankring i befolkningen, ambisiøse piloter og en forankring til det etablerte plan- og styringssystemet med vekt på koblingen til kommunenes rolle som samfunnsutvikler. Alle disse aktiviteter har bidratt til identifikasjon av nye mulighetsrom for lokale tiltak, både for kommuner alene og i samspill med sivilsamfunn og næringsliv.

NYE KRAV
Hele tiden har Stiftelsen Idébanken søkt en plass i spennet mellom de nasjonale mål og virkemidler og de lokale forutsetninger og tiltak. Erfaringsmaterialet er omfattende og det er viktig å sikre at det blir ivaretatt etterhvert som den framtidige miljø- bærekraftforvaltningen finner sin form.
I 2010 bestilte Miljøverndepartementet et arbeidsnotat hvor vi drøfter noen av disse erfaringene. Et underlagsnotat til dette er en egen vurdering av hvordan en kan nå målene og  kravene i den nye planloven, utført av en forskergruppe ved Universitetet i Tromsø.  

KAPASITET OG KOMPETANSE
Sluttrapporten fra Livskraftige kommuner drøfter behovet for kapasitet og kompetanse både når det gjelder det lokale forvaltningsnivå og når det gjelder nasjonale støttefunksjoner.
En viktig del av kompetansen bygger på de lokale erfaringer og nettverk mellom disse. Her kan erfaringsutveksling knyttet til "best practice" innen tiltaksresultater, metodebruk og målutvikling spille en stor rolle.

FLERE BRUKERE
Det er ikke bare miljøforvaltningen som har bruk for "best practice" innen tiltaksresultater, metodebruk og målutvikling. Dette er også en kjerne i utdanningens arbeid for en bærekraftig utvikling. Det ser vi spesielt godt i arbeidet som legges ned i mange land knyttet FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling. Ved at et nasjonalt senter knyttes til et universitet, vil en også lettere evt. etablere og høste fruktene fra de over 100 regionale kompetansesenterene som er bygget opp rundt om i verden for å styrke dette arbeidet.

BÆREKRAFT OG UTDANNING
I samspill med styrkede/økte krav til lokal kompetanse er det viktig å møte disse kravene med utdanning og profesjonsstudier som bygger på erfaringene fra dem som ligger i front og som utfører arbeidet i praksis. Fra mange brukeres ståsted er de praktiske erfaringene inngangen og motivasjonen til økt vekt på formalkompetanse. Det er derfor naturlig at innholdet i et nasjonalt senter spesielt vurderes i forhold til de forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har tilbud innen dette feltet, og vi vil her framheve en mulig tilknytning til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Allrommet fungerer som felles møteplass, kantine og undervisningsrom Skandinavisk kommunearkiv
     
 Til de forrige nettsidene våre:
Start Eksempeldatabasen
Nasjonalbudsjettes kap. 7 handler om bærekraftig utvikling
 
Balanseakten
Nordisk kampanje
om FN's utdanningstiår for en bærekraftig utvikling
 
 
 

   
resultater metoder mål  
       
På tvers i dag - på rett spor i morgen    

720 478 236              220  107